Ordnings- och Trivselregler

Ordningsregler

Senast uppdaterad 2020-12-01

Följande ordningsregler gäller för samtliga gäster som vistas på Haganäset:
Tag hänsyn till övriga gäster. Tänk på att många vill vila inför nästa dag. Högt ljud från radio, TV, stereo eller annat oväsen, särskilt nattetid, liksom åverkan eller skadegörelse kan föranleda omedelbar avhysning utan återbetalning för resterande tid på Haganäset. Nattro skall råda mellan kl. 23.00-07.00. Observera att särskilda evenemang, såsom Midsommar och en del musikarrangemang, kan pågå längre.

Fast bostadsadress, legitimation och betal/kreditkort krävs för att vistas på campingen.

Ingen campingenhet, dvs. husvagn/husbil eller liknande får placeras på campingtomt innan man kontaktat Haganäsets reception. Campinggästen förbinder sig även att följa gällande regler för brandsäker camping vad gäller exempelvis placering av vagn på tomt.

Laddning av elbilar är endast tillåtet vid campingens laddningsstation, vid infarten.

Fartbegränsning gäller inom området och är maximerad till 20km/h. Bilkörning under alkohol- och drogpåverkan är absolut förbjuden.

Försäljning vid campingplatsen får endast ske efter skriftligt avtal med Haganäset/Sommarvik AB.

Haganäset/Sommarvik AB frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skada på gäst och dess egendom och förbehåller sig rätten att på gästens egen bekostnad och utan avdrag på inbetald hyra, omedelbart avhysa gäst som inte rättar sig efter ovanstående regler och de anvisningar som Haganäsets ledning eller personal angett.

Vid skada på gästs egendom
Gästen anmäler skadan till sitt försäkringsbolag. Vid behov samlar Haganäset/Sommarvik AB’s ledning och gäst in information och vittnesuppgifter om skadan. Finns anledning att tro att Haganäset/Sommarvik AB kan ha ansvar i skadan anmäls detsamma till Haganäsets/Sommarvik AB’s försäkringsbolag. Försäkringsbolagen beslutar sedan hur skadan skall regleras. Vid uppenbar försumlighet från Haganäsets sida kan Haganäset/Sommarvik AB stå för gästens självrisk. Blir parterna ej överens hänvisas ärendet till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, för beslut.

Gästens ansvar
Gästen förbinder sig att vårda hyresobjektet/området väl samt att följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller, samt att se till att medresenärer/egna besökare gör detsamma. Gästen ansvarar själv för alla skador som uppstår på hyresobjektet/området och dess inventarier genom att denne eller någon i dennes sällskap varit vårdslös. Gästen är ersättningsskyldig för de skador som uppstår.

Hyresobjektet/området får inte användas till något annat än det som avtalats vid bokning och det är inte tillåtet att låta fler personer övernatta i hyresobjektet/på området än vad som uppgivits vid bokning.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om…
…gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande i hyresobjektet/på området.
…gästen eller någon i dennes sällskap begår skadegörelse på hyresobjektet/området.
…gästen eller någon i dennes sällskap inte rättar sig efter platsledningens anvisningar.
…hyresobjektet/området används till ej tillåtet ändamål.

Skulle avtalet upphöra på grund av något av ovanstående fall måste du och ditt sällskap omedelbart checka ut från hyresobjektet/området och ni äger ingen rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Trivselregler
Semestertider på camping betyder ofta mycket folk på en rätt så begränsad yta, vilket ibland kan orsaka stress och irritation. Därför är det extra viktigt att visa hänsyn till grannar och övriga gäster och göra vad ni kan för att skapa en trivsam miljö för alla.

Kör sakta!
Eftersom det finns många lekande barn på anläggningen är det viktigt att fartbegränsningen på 20 km/h följs.

Ingen trafik nattetid
Mellan klockan 22.00-07.00 får inga fordon framföras på området, annat än i nödfall. Om ni vet att ni kommer behöva köra in eller ut under denna tid, vänligen parkera utanför bommarna..

Mopedfritt
Moped- och motorcykelåkning på anläggningen är inte tillåtet.

Inlines, skateboard och cykel
Åk gärna inlines, sparkcyklar och liknande men aldrig inomhus eller på terrasser tillhörande campingen. Håll er längs med vägkanten och respektera de fordon som använder in- och utfarterna.

Goda grannar
Sparka boll
Det är inte tillåtet att sparka boll på campingområdet då det lätt kan störa övriga gäster. Använd istället aktivitetsytan nedanför huvudbyggnaden.

Spela musik
Tänk på att inte störa grannarna när ni använder radio och andra musikanläggningar. Spela på låg volym eller använd hörlurar.

Koppla djuren
För allas trevnad ska hundar och andra husdjur hållas kopplade inom campingområdet. Var och en plockar upp efter sin egen hund. Hunddusch finns i Servicehus Haga och hundbadplats finns vid kanotutsläppet.

Respektera tomtgränser
Använd de vägar och stigar som finns och gena inte över någon annans tomt.

Rökfritt
Rökning är ej tillåtet på allmänna platser såsom uteserveringar, lekplatser och på ytor intill entréer. Vänligen respektera detta.

God natt!
De flesta vill vila inför kommande dag. Därför gäller allmän nattro på hela anläggningen mellan 23.00-07.00. Vid eventuell störning, vänligen kontakta jourhavande personal.

Tysta leken
Lek och ha kul på lekplatserna men mellan klockan 22.00-09.00 ska det vara tyst och tomt.

Rent & miljövänligt
Hjälp oss i vårt miljöarbete genom att kasta skräp och flaskor i avsedda behållare på miljöstationen. Vilka behållare som finns är anslaget utanför miljöstationen.